شجرہ مبارک جنابِ حضرت آدمؑ تا حضور سیدی غوث الاعظم دستگیرؓ